امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

نمونه سوالات لوله کشی گاز

0

 

1-آزمایش های قیاسی(چشمی)جزء چه دسته از آزمایشها است؟

الف)تخریبی                ب) پرتو نگاری                         ج)غیر تخریبی                            د)مکانیکی

2-مقاومت گرده جوش را چگونه می توان اندازه گیری کرد؟

الف)باآزمایش اشعه x                                                       ب)با آزمایش مکانیکی بدست آورد

ج)با آزمایش نفوذ مایعات نافذ                                              د)با آزمایش براده مغناطیسی

3- در لوله کشی گاز از چه قطر لوله به بالا نباید دنده پیچ نمود؟

الف)1 اینچ                     ب)1 اینچ                       ج) 2اینچ                             د)3 اینچ

4- هاتاپ با کدامیک از موارد زیر رابطه دارد؟

الف)مانومتر                   ب) میتر استاپ                     ج) شیر پیاده رو                       د)تی سرویس

5-دستگاه هالی دی دکتور به چه منظور به کار برده می شود؟

الف)تست نوار پیچی لوله های گاز                                        ب)برای تست نشت یابی لوله های گاز

ج)جهت نصب وباز وبسته کردن شیر تی سرویس                       د)آزمایش فشار گاز

6- شیر اصلی لوله کشی گاز خانگی از چه نوع شیری است؟

الف)شیر فلکه                        ب)شیر فلکه سوزنی            ج)شیر سماوری نوع توپکی          د)شیر دروازهای

7-دستگاه جوشکاری با جریان مستقیم کدامها می باشند؟

الف) ترانسفورماتورهای معمولی                                                 ب)ترانسفورماتورهای روغنی

ج)دینام هاو ترانسفورماتورهای با رکتی فایرها                                 د)ترانسفورماتورهای افزاینده

8-برای بستن شیرها ازکدام ابزاراستفاده می شود؟

الف)آچار زنجیری                                                                   ب)آچار لوله گیر

ج)آچار فرانسه                                                                       د)ابزار قفل

 

9- کدامیک از الکترودهای زیر بیشتر برای پاس های نفوذی در جوشکاری لوله قابل استفاده می باشد؟

الف)E-6010                            ب)E-6013                      ج)7015 E-                             د)E-7018

10-علامت اختصاری اجاق گاز در نقشه لوله کشی گاز کدام یک از موارد زیر است؟

الف) L1                                  ب)GC                              ج)RE                                    د)WH  

11- سطح گرده جوش ایجاد شده توسط کدامیک ازالکترودهای زیر نا منظم وخشن است؟

الف)روتیلی                           ب)اکسیدی                         ج) قلیایی                   د)سلولزی

12)از الکترود با روپوش نازک در کجا استفاده می شود؟

الف)در هوای آزاد                   ب)در پاس یک              ج) در مخزن های آب           د)روی ورق های نازک

13- محل نصب شیر پیاده رو کجاست؟

الف)بعد ازمیتر استاپ             ب)قبل از کنتور              ج)قبل از تی سرویس          د)بعد از تی سرویس

14- چرا قطعات را قبل از خال جوش زدن باید در جای خود ثابت کرد؟

الف)قطعات دیگر جابجا نشود                                            ب)تا در موقع خال جوش زدن تغییر شکل ندهد

ج)جوشکاری آهسته تر انجام شود                                       د)نا اجرای آن سریعتر انجام شود

15- اگر لبه های لوله ها یا پلیتها در موقع جوشکاری جابجا شده باشد. چه اثری در جوش می گذارد؟

الف)  از نفوذ کردن مواد مذاب جلوگیری می کند                         ب)مانع از جوش خوردن پاس یک می شود در نتیجه نفوذ ناقص می شود

ج)----جناقی به وجود می آید                                   د)گرده جوش خراب می شود

16- فلزات مطلوب در فولادهاعبارتنداز:

الف)منگنز-سیلسیم                                                             ب)فسفر-گوگرد –آلومینیوم

ج)گوگرد-فسفر                                                                    د)چدن –کربن

17- در انتخاب تاری شیشه سیاه ماسک برای آمپر مورد نیاز کدامیک از موارد ذیر می باشد.

الف)ضخامت شیشه را در نظر می گیرند                                               ب)اندازه شیشه را در نظر می گیرند

ج)ضخامت شیشه سادهرا در نظر می گیرند                                د)شماره شیشه رنگی را در نظر می گیرند

 

18- فاصله نوک الکترود6013 در هنگام جوشکاری در حالت تخت ازسطح قطعه کار چقدر است؟

الف)به اندازه قطر فلز الکترود                                                 ب)دو برابر قطر الکترود

ج)به اندازه قطر الکترود باشد                                                 د)به اندازه ضخامت روپوش

19- عامل مهم در مورد عدم نفوذ یا نفوذ نا قص عبارتند از:

الف) استفاده از الکترود با قطر متناسب                                           ب)سرعت متناسب جوشکاری

ج)جوشکاری عمودی سرازیر به جای سربالا                                     د)جوشکاری با الکترود مخصوص

20- حالت جوشکاری عبارتنداز:

الف)سر بالا                                                                            ب) تخت وسقفی (بالای سر)

ج)سرازیر –سربالا –سقفی وافقی                                                   د)تخت وقائم وافقی وسقفی

21- گرده جوش معمولا از سطح قطعه کار باید چقدر باشد؟

الف)پایین از سطح قطعه باشد                                                       ب)برابر سطح قطعه باشد

ج)بالاتر از سطح قطعه باشد                                                              د) فرقی ندارد

22- عیوب ظاهری جوش کدامیک از موارد ذیل می باشند؟

الف)سطح یکنواخت جوش                                                           ب)ناهمواری مهره ها

ج)بریدگی –ذوب شدن-ریشه خوردگی-ترکها                                     د)نفوذ وریشه خوردگی

23- در اندازه گیری ارتفاع گلویی در جوشهای سپری از کدامیک از وسایل ذیل باید استفاده کرد؟

الف)گیج                        ب) کولیس وورنیه                ج)میکرومتر                           د)خط کش مدرج فلزی

24- زاویه خطوط در نقشه های ایزومتریک نسبت به خط افق چند درجه است؟

الف)45 درجه                  ب)90درجه                                   ج)30 درجه                          د)60درجه

25- فشار داخل لوله های گاز قبل از رگلاتور چند پوندبر اینچ مربع است؟

الف)1000                     ب)200                             ج)165                                    د)60

26- در تبدیل وسیله گاز سوز از گاز مایع به گاز طبیعی.......

الف)سوراخ اوریفیس بزرگتر می کنند                                 ب)قطر سوراخ اوریفیس کوچکتر می کنند

ج)کاربراتور وسیله گازسوزرا تعویض می کنند                        د)نیاز به تغییر نیست

 

27-فاصله بستهای فلزی لوله های گاز روکار برای لوله یک اینچ نباید بیشتر از....متر باشد؟

الف)5/1 متر                     ب)2متر                      ج)5/2 متر                                د)3متر

28-شیر قفلی چیست؟

الف)همان شیر پیاده رو است        ب)سه راهی انشعاب است           ج)تی سرویس است             د)میتر استاپ

 

29- رگلاتور در لوله کشی گاز.......

الف)تنظیم کننده فشار است                                                  ب)تقلیل دهنده فشار است

ج)افزایش دهنده فشار است                                                   د)کاهش دهنده وتنظیم کننده فشار است

30 واحد اندازه گیری گاز مصرفی به شرح کدامیک از گزینه های زیر است؟

الف)سانتیمتر مربع در ثانیه               ب)متر مربع در ساعت       ج) متر مکعب در ساعت        ب د)متر مکعب

31- علامت اختصاری پلوپز کدام یک از موارد زیر است؟

الف) WH                            ب) RC                              ج) H                              د) BP

32- منظور از ایجاد فاز مته چیست؟

الف) کاهش اصطکاک سطح بدنه مته با سوراخ                        ب)ایجاد زاویه براده و هدایت براده های جدا شده

ج) یکنواخت ماندن قطر مته در تیز کردن مجدد                      د) برای جلوگیری از چرخیدن مته در جای خود

33- زاویه بین سطح آزاد گوه و سطح براده برداری شده را چه می نامند؟

الف) زاویه براده         ب) زاویه گوه                  ج) زاویه آزاد                         د) زاویه بتا

34- در صورت عبور لوله از نقاط مرطوب لوله به چه صورت عایقکاری می شود؟

الف) عایقکاری زیر کار کافی است                                     ب) رنگ روغنی با غلاف لوله پلیکا

ج) عایقکاری زیر کار با غلاف لوله پلیکا                               د) فقط یک لایه رنگ روغنی

35- کدامیک از موارد زیر از منابع مجازتأمین هوا می باشد؟

الف) فضایی که در آن گازهای خطرناک وجود داشته باشند          ب) فضایی که در آن بخاری های قابل اشتغال وجود داشته باشد

ج) فضای اتاق خواب و حمام                                                 د) تأمین هوا از طریق اتاق مرتبط

36- توزیع حرارت در جریان AC چگونه است؟

الف) یک دوم الکترود- یک دوم قطعه کار                       ب) یک سوم الکترود- دو سوم قطعه کار

ج) یک سوم قطعه کار- دو سوم الکترود                         د) یک سوم قطعه کار – یک دوم الکترود

37- جنس مته برای سوراخکاری مواد نرم(مس، آلومینیوم) کدامیک از موارد زیر است؟

الف) فولاد ابزارسازی آلیاژیHSS                                      ب) فولاد ابزارسازی غیر آلیاژی WS

ج) فلزات سخت (الماسه HM)                                         د) فولاد ابزارسازیآلیاژی و غیرآلیاژی

38- تعبیه لوله ی دودکش به صورت افقی در موتورخانه تا چه اندازه مجاز است؟

الف)1 متر                      ب) 5/2 متر                       ج) 5/1 متر                                 د) 2 متر

39- نصب بخاری گازسوز در کدام یک از فضاهای زیرممنوع نیست؟

الف) خوابگاه­ها                 ب) خانه ی سالمندان           ج) اتاق بازی بچه ها                      د) اتاق پذیرایی

40- مقاومت کششی نوار پرایمر چقدر است؟

الف) 9/2 نیوتن بر متر       ب) 29 نیوتن بر متر            ج)290 کیلوگرم برمتر مربع              د) 29 نیوتن بر سانتی

                       

 

 

 

تبلیغات متنی