امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

بیولوژی و فیزیولوژی نماتودها

0

تعداد صفحات: 69 صفحه

بیولوژی و فیزیولوژی نماتودها

مقدمه
تاریخچه
شاخه نماتودا
تعداد نماتودها
محل زندگی نماتودها
ریخت شناسی
شکل ظاهری
جدار بدن
الف- پوست
ماهیچه ها و محوطه عمومی کاذب
محوط عمومی کاذب
دستگاه عصبی
زائده های حسی
دستگاه گوارش و اخذ مواد غذایی
دفع و تنظیم اسمزی
تولید مثل
سیستم تولید مثل نر
سیستم تناسلی ماده
رفتار جفت شدن
رشد
تشکیل پوسته تخم
تشکیل جنین
خروج نوزاد از تخم
رشد و پوست اندازی
متابولیسم
انرژی متابولیسم
سنتز مواد لازم

خرید و دانلود - 53000 تومان
تبلیغات متنی