امروز شنبه 12 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش فعالیت شورای معلمان در مدارس

0

همکار ارزشمند، با تقدیم درود و احترام؛

پرسش­نامه­ای که پیش رو دارید به منظور اجرای یک طرح پژوهشی تحت عنوان، «بررسی راه کارهای تقویت اثربخشی شوراهای معلمان واحدهای آموزشی سازمان آموزش و پرورش استان...» طراحی گردیده و اطلاعات حاصله صرفاً به همین منظور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مسلماً توفیق ما در این امر، به همکاری صمیمانه شما نیازمند است. از این که ما را یاری می­دهید، سپاسگزاریم.

اطلاعات عمومی

جنسیت: مرد¨ زن¨

سن: (............)سال

سنوات خدمت: (....... سال)

محل خدمت: آموزش و پرورش ناحیه/منطقه (..................)

دوره­ی خدمت: ابتدایی¨ راهنمایی¨ متوسطه¨

آخرین مدرک تحصیلی: (..........................)

رشته‌ی تحصیلی: (..................)

آیا عضو انجمن­های علمی هستید:؟ بلی¨ خیر¨

آیا عضو گروه­های آموزشی هستید؟

بلی¨ خیر¨

شغل شما در مدرسه: آموزشی¨ اداری¨ تربیتی¨

ردیف

عوامل فردی افزایش اثربخشی

(هریک از عوامل زیر تا چه حد در شورای مدرسه شما انجام می­گیرد)

درجات پاسخ­دهی

1

ارسال دعوت­نامه شخصی و دستور کار شورا برای معلمان

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

2

تقسیم کار و دادن مسؤولیت به معلمان در جلسه شورا بر حسب دانش و تجربه ایشان

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

3

تقدیر و تشکر از زحمات معلمان در جلسه شورا

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

4

بحث و بررسی در موضوعاتی که معلمان مهم تشخیص می­دهند

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

5

وجود روابط دوستانه و گرم بین مدیر و معلمان

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

6

دادن پاداش نقدی و اضافه کار به معلمان شرکت کننده در شورا

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

7

دادن امتیاز شغلی (ارزشیابی سالیانه) به معلمان شرکت کننده در شورا

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

8

تقویت روحیه مطالعه و تحقیق در معلمان در اثر شرکت در شورا

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

9

توجه به مسائل رفاهی و نیازهای معلمان در شورا و کمک به رفع آنها

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

ردیف

عوامل انگیزشی افزایش اثربخشی

(هریک از عوامل زیر تا چه حد در شورای مدرسه شما انجام می­گیرد)

درجات پاسخ­دهی

10

برگزاری جلسه شورا در زمانی که معلمان مناسب می دانند

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

11

مناسب بودن مکان جلسه، نور، فضا، رنگ، دما و...

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

12

وجود امکانات و تسهیلات مناسب مثل میز، صندلی، نوشت افزار و...

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

13

تشکیل بعضی جلسات شورا خارج از مدرسه (مکان خوش آب و هوا)

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

14

تشکیل جلسه شورا در ساعات اداری مدارس

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

15

حضور مسؤولین آموزش و پرورش در برخی جلسات شورا

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

16

انعکاس نظرات و پیشنهادهای اعضای شورا به مسؤولان ذیربط

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

17

تکراری نبودن مطالبی که در جلسه شورا ارایه می گردد

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

18

استفاده از تکنولوژی آموزشی مثل فیلم، اسلاید جهت ارایه مطالب

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

19

انجام پذیرایی مناسب در جلسات شورا

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

20

تقدیر از معلمان فعال در جلسات شورا توسط مسؤولین

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

ردیف

عوامل نظم و انضباط افزایش اثربخشی

(هریک از عوامل زیر تا چه حد در شورای مدرسه شما انجام می­گیرد)

درجات پاسخ­دهی

21

حضور فعال و به موقع مدیر در جلسات شورا

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

22

رعایت زمان دقیق شروع و ختم جلسات

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

23

تشکیل جلسه با برنامه ریزی قبلی

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

24

توزیع عادلانه وقت بین اعضا برای اظهار نظر

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

25

هدایت صحیح جریان بحث و مذاکره توسط مدیر یا دبیر جلسه

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

26

دستیابی به جمع بندی و نتیجه مشخص در پایان هر جلسه

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

27

پیگیری تصمیمات شورا و ارایه گزارش آن در جلسه بعدی

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

ردیف

بررسی موضوعات برنامه ریزی آموزشی در شورا

(هریک از عوامل زیر تا چه حد در شورای مدرسه شما انجام می­گیرد)

درجات پاسخ­دهی

28

بررسی و تبادل نظر درباره چگونگی افزایش کیفیت آموزش در مدرسه

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

29

بررسی امکانات و ابزارهای آموزشی مورد نیاز مدرسه

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

30

بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

31

طراحی و برنامه ریزی فعالیت های فوق برنامه دانش آموزان

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

32

طراحی و برنامه ریزی کلاس های جبرانی دانش آموزان

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

33

طراحی و برنامه ریزی فعالیت های آموزشی بیرون از مدرسه

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

34

تعیین معلمان نمونه و معرفی کارهای برجسته آنان در مدرسه

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

35

تصمیم گیری برای اعزام معلمان به دوره های آموزشی

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

36

بررسی و تبادل نظر در نحوه هزینه بودجه و اعتبارات مالی مدرسه

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

ردیف

بررسی موضوعات برنامه ریزی درسی در شورا

(هریک از عوامل زیر تا چه حد در شورای مدرسه شما انجام می­گیرد)

درجات پاسخ­دهی

37

تشخیص نیازهای آموزشی دانش آموزان و تدوین اهداف آموزشی

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

38

بررسی روشهای جدید تدریس و معرفی آن به معلمان در جلسه شورا

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

39

تبادل نظر در افزایش اثربخشی روشهای آموزشی موجود

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

40

بررسی و نحوه به کارگیری تکنولوژی آموزشی در جریان آموزش و تدریس

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

41

بررسی روشهای موجود ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان و ارایه روشهای دیگر

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

42

برقراری ارتباط مستمر شورای معلمان با مراکز برنامه ریزی درسی

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

ضمن تشکر مجدد، چنان­چه در زمینه شورای معلمان نظر خاصی دارید، در یک یا دو جمله کوتاه مرقوم فرمایید.

تبلیغات متنی