امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

کارآفرینی کارگاه چوب و کاغذ سازی

0

تعداد صفحات: 43 صفحه

فصل اول: معرفی طرح

مشخصات محصول

نام و کاربرد محصول

تعیین ظرفیت تولید

برآورد میزان مصرف مواد اولیه و قطعات خریدنی

معرفی دستگاه ها و تجهیزات تولید

معرفی تجهیزات و تاسیسات عمومی

معرفی تجهیزات و تاسیسات عمومی

فصل دوم: معرفی نیروی انسانی

معرفی نیروی انسانی

برآورد پرسنل تولیدی

پرسنل اداری و خدمات

فصل سوم: معرفی هزینه ها

تعریف هزینه های سالیانه

برآورد هزینه استهلاک

فصل چهارم: شرح فرآیند تولید

پیشگفتار

پیشینه تاریخی

تاریخچه صنایع چوب و کاغذ ایران

نوشتن پیش از کاغذ

کاغذ در اروپا

ساختن کاغذ

کاغذسازی در ایران امروز

کاغذ و هنر

شیمی کاغذ

صنایع کاغذ

مواد اولیه تهیه کاغذ

مراحل تهیه کاغذ

فصل پنجم

چکیده مطالعات فنی، مالی و اقتصادی

جدول جمع بندی مشخصات اصلی طرح تولید

خرید و دانلود - 43000 تومان
تبلیغات متنی