امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

مقاله تجمع اسمزی

0

تعداد صفحات: 16 صفحه

رشته: کشاورزی

چکیده

مقدمه

بار دهی و تجمع اسمولیته

بار دهی و استفاده آب محصول

ضعف فرضیه تجمع اسمو لیته

حمایت اسمزی

نگهداری Turgon

سطح مرگبار فشار

اصلاح کردن جبران آب خاک

افزایش شیب پتانسیلی آب

افزایش حجم خاک

نتایج

تجمع اسمزی غالباً بعنوان کلیدی از مکانیسم شناخته شده جهت افزایش بار محصولات عنوان شده تحت شرایط خشک ذکر شده است.

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی