امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

کارآموزی ساختمان های بتنی و فلزی و مراحل اجرای کار

0

تعداد صفحات: 64 صفحه

جزئیات اجرایی ساختمان های بتنی

دیوار چینی

نحوه شمشه گیری

فرش کف ساختمان

نحوه اجرای خطگونیا معماری

قرنیز

سفید کاری با گچ

کاشیکاری

سرامیک کف

چیدن آجرنما

بند کشی آجر

نصب سنگ نما

نمایسیمانی

پارکت سازی

ایزولاسیون

ایزولاسیون قیری

ایزوگام ورقی

آزمایش بام

تیرچه بلوک

سقفهای کاذب

آگوستیک

اصطلاحات معماری

ملات باتارد

ترمیم سازهایبتونی

تقویت سازه های بتونی

علل فرسودگی و تخریب سازه های بتنی

(CAUSES OF DETERIORATIONS)

نفوذ نمکها

(INGRESS OF SALTS)

اشتباهات طراحی

(SPECIFICATION ERRORS)

اشتباهات اجرایی

(CON STRUCTION ERRORS)

حملاتکلریدی

(CHLORIDE ATTACK)

حملات سولفاتی

(SULPHATE ATTACK)

حریق (FIRE)

عمل یخ زدگی

(FROST ACTION)

نمکهای ذوب یخ

(DE-ICING SALTS)

عکس العمل قلیایی سنگدانه ها

(ALKALI-AGGREGATE REACTION)

کربناسیون (CARBONATION)

علل دیگر (OTHER CAUSES)

مدت عمل آوردن بتن

شرایط محیطی

انبار کردن سیمان

آشنایی با روش های قالب بندی

تعریف قالب

دلایل روغن کاری کردن جدار داخلی قالب

فشار های وارد برقالب ها

بارهای قائم برقالب بندی

بارها ی جانبی وارد بر قالب بندی

شمع (پایه)

پایه های اطمینان

جلوگیری از خم شدن قالب

مصالح قالب

قالب فلزی

قالبهای فلزی آلومینیومی

قالبهای آجری

قالبهای پلاستیکی

قالب براداری

زمان قالب برداری

آرماتور بندی

جاگذاری وبستن آرماتورها

پوشش بتنی روی میلگرد ها

اتکا(ادکا)

خرک

وصالی در میلگردها

کارگزاری میلگردهای پی منفرد

آماتوربندیفوند اسیون

آرماتور بندی ستونهای بتن آرمه

آرماتور بندی تیرهای بتن آرمه

خر پاها

انواع خرپاها

جوشکاری

جوش گوشه

حداقل بعد جوش گوشه

ملات ها

انواع ملات ها

ملاتهای مخصوص

آجرها

طبقه بندی آجراز لحاظ رنگ

آجر های نما بدو صورت موجود می باشد

طبقه بندی آجرازلحاظ ابعاد

مرغوبیت آجر

آجرهای سفالی یا توخالی

راه پله

اجرای پله

تیرچه

خرید و دانلود - 53000 تومان
تبلیغات متنی