امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

اثر توبه در جرایم حدی

0

تعداد صفحات: 41 صفحه

مقدمه

بخش اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی توبه

بخش دوم: حقیقت توبه

بخش سوم: ارکان و شرایط توبه

بخش اول: جایگاه توبه، در حقوق جزای اسلامی

بخش دوم: توبه در فقه پویای اسلام

گفتار اول: توبه باطنی

بخش سوم: چگونگی توبه در حقوق الله

گفتار اول: آشکار نشدن جرم

گفتار دوم: آشکار شدن جرم

بخش جهارم: چگونگی توبه در حقوق الناس

گفتار اول: حق مالی

گفتار دوم: حق بر بدن

گفتار سوم: حق معنوی

بخش چهارم: توبه حکمی

گفتار اول: جرم، ارتکاب افعال باشد

بخش پنجم: جرم، گفتار باشد

گفتار اول: ارتداد

بند اول: توبه مرتد

گفتار دوم: قذف

بخش اول: زمان پذیرش توبه

گفتار اول: زمان پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامی

گفتار دوم: زمان پذیرش توبه از دیدگاه فقهای اسلام

بند اول: نظر فقهای امامیه

گفتار سوم: دیدگاه فقهای اهل سنت

بند اول: نظریه سقوط مجازات

بند دوم: نظریه عدم سقوط مجازات

بخش دوم: انجام اعمال صالحه و پذیرش توبه

بخش سوم: آثار فقهی و حقوقی توبه

نتیجه گیری

منابع

خرید و دانلود - 43000 تومان
تبلیغات متنی