امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پروژه مالی انبارداری رشته به رشته

0

تعداد صفحات: 45 صفحه

فصل اول: کلیات

مقدمه

اهمیت و ضرورت تحقیق

بیان مسئله

اهمیت موضوع

اهداف تحقیق

هدف کلی تحقیق

اهداف جزئی تحقیق

سوالات اساسی تحقیق

تاریخچه موسسه

فصل دوم: ادبیات و سوابق تحقیق

نمودار سازماندهی

تعریف انبار

انواع انبارها

انواع موجودیهای انبار

وظایف انباردار

کدگذاری کالاها

تعریف وفواید کدگذاری

تعریف سیستم اطلاعاتی انبار ونتایج اجرای آن

انواع فرمهای انبار

نکات مهم درچیدن اجناس در انبار

فصل سوم: روش تحقیق

انبارگردانی و کنترل انبارها

ارزیابی موجودیهای انبار وقیمت گذاری اقلام انبار

گردش فیزیکی (Physical flow)

گردش بهای تمام شده (cost flow)

سیستم ارزیابی ادواری موجودیها (Periodic Inventory Systen)

سیستم ارزیابی دائمی موجودیها Perpetual Inventaly

روش شناسایی ویژه

مقایسه سه روش ارزیابی دائمی موجودیها

مزیتها و معایب شناسایی ویژه

مزیتها و معایب روش fifo

مزایا و معایب lifo

مزایا ومعایب میانگین موزون ومتحرک

حفاظت وایمنی انبارها

عوامل مؤثر درتکمیل وارسال برگ درخواست سفارش مواد

حد تجدید سفارش

حداقل موجودی مواد

باصرفه ترین مقدار سفارش

دفعات گردش موجودی مواد

دوره گردش موجودی مواد

حداکثر موجودی مواد

کسری واضافات انبار

نحوه ثبت موادخریداری شده

نحوه ثبت مواد صادره از انبار

نحوه ثبت مواد برگشتی به انبار

فصل چهارم: نتایج وپیشنهادات

نتیجه گیری

خرید و دانلود | 43,000 تومان
تبلیغات متنی