امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

کارورزی خط مشی سیستم مدیریت کیفیت شرکت

0

تعداد صفحات: 36 صفحه

معرفی فرایند کار (کنترل کیفی)

نقشه فرایند های سیستم مدیریت کیفیت در شرکت تهران قطعه

یاد آوری

کاربرد

مراجع الزامی

معرفی سیستم مورد مطالعه (مثلا کنترل کیفیت)

سیستم مدیریت کیفیت

الزامات عمومی

یاد آوری

کلیات

یاد آوری

نظامنامه کیفیت

کنترل مدارک

کنترل سوابق

مسئولیت مدیریت

تعهد مدیریت

مشتری محوری

خط مشی کیفیت

کنترل محصول نا منطبق

تحلیل داده ها

بهبود

بهبود مداوم

اقدام اصلاحی

اقدام پیشگیرانه

مقدمه

کلیات

رویکرد فرآیندی

یاد آوری

اجرا اجرای فرایندی

سیستم مدیریت کیفیت

تحلیل سیستم انتخابی از نظر موضوع

دامنه

مسئولیت

شرح

انجام پایش

زمان پایش

نحوه تحلیل اطلاعات

شیوه ارائه گزارش

معرفی سیستم مورد مطالعه (مثلا کنترل کیفی)

روش اجرایی بازرسی و آزمون محصول

هدف

دامنه کاربرد

مسئولیت

شرح

کنترل کیفیت قطعات در حیف فرایند تولید

کنترل کیفیت محصول نهایی

روش اجرایی کنترل محصول نا منطبق

هدف

دامنه کاربرد

مسئولیت

روش اجرا

مواد اولیه و قطعات ورودی نا منطبق

اقدامات اصلاحی مربوط به محصول نامنطبق

معرفی و شناسایی تسهیلات و تاسیسات

نام فرایند تعمیرات و نگهداری

نام فرایند کنترل وسایل پایش و اندازه گیری (کالیبر اسیون)

معرفی نیروهای انسانی

چارت سازمان مدیریت کیفیت شرکت تهران قطعه

تائید کننده مدیریت عامل

معرفی تجهیزات ماشین آلات

دستگاه پرس

روش اجرایی کنترل مستندات و سوابق کیفیت

هدف

دامنه

مسئولیت

شرح

نحوه تهیه پیش موسس مدارک و مستندات

فرو ساختار مستندات

مستندات نظام کیفیت

یاد آوری

دستور العمل ها

استاندارد آیین نامه ها

فرم

نحوه تایید و تصویب مدارک

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی