امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

سازمان نظام مهندس استان خراسان رضوی

0

تعداد صفحات: 35 صفحه

فصل اول

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

فصل دوم

خلاصه عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

هیئت مدیره

معاونت فنی و خدمات مهندسی

گروه کارشناسی ارشد

برنامه کامپیوتری مدیریت اطلاعات و ساخت و ساز شهری

کارشناس عمومی ماده 27

معاونت مالی و اداری و خدمات پشتیبانی

صندوق تعاون و رفاه

مدیریت گاز

کتابخانه سازمان

شورای حل اختلاف و انتظامی

گروههای تخصصی

کمیسیونهای تخصصی

کمیته آموزش

خلاصه فعالیتهای کمیته آموزش

کمیته نظام پیشنهادها

اهم کارهای انجام شده

نشریه طاق

گروه بازدیدهای علمی

فصل سوم

متن مصاحبه با جناب آقای مهندس رضایتی

فهرست منابع

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی