امروز چهارشنبه 02 اسفند 1402

مراحلی که باید برای هر پیمایش انجام شوند

0

مراحلی که باید برای هر پیمایش انجام شوند:
1.    تصمیم گیری در مورد هدف پیمایش، بررسی امکان آزمایش و نظریاتی که باید مطالعه شوند. اهداف کلی باید به صورت اهداف مشخص و خاص طرح گرددند و این اهداف باید به صورت اهداف عملیاتی درآیند. این اهداف می توانند مجموعه ی خاصی از کارهای عملی باشند و یا فرضیاتی باشند که باید بررسی گردند. این عمل مستقیما با گزاره هایی در مورد متغییرهایی که باید اندازه گیری شوند مربوط می شود. باید برای هر کدام از این متغییرها مجموعه ی سوالات، مقیاس ها و شاخص ها فرمول بندی گردند.
2.    مرور ادبیات مربوطه
3.    مفهوم سازی اولیه ی مطالعه که می تواند از طریق یک مجموعه مصاحبه ی عمیق و اکتشافی انجام شود.
4.    تصمیم گیری در مورد طرح مطالعه و سنجش امکان آن با توجه به محدودیت های زمانی، هزینه ها، مواد و همچنین ابزار اجرا. در این مرحله ممکن است مطالعه محدود شود و یا اهداف مورد نظر آن کاهش یابد.
5.    تصمیم گیری در مورد این مسئله که چه فرضیه ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این فرضیه باید عملیاتی شود به این معنی که یعنی فرضیه اختصاصی موقعیت یا وضعیت شود. فهرست برداری از متغییرهایی که قرار است اندازه گیری شوند.
6.    طراحی یا انطباق ابزار و یا تکنیک های لازم برای مطالعه مانند: پرسشنامه پستی، فهرست مصاحبه، مقیاس های نگرش، روش های فرافکن، چک لیست ها یا مقیاس های رتبه ای.
7.    انجام کارهای ضروری مربط به اجرای مقدماتی برای آزمون کردن کارها. بازنگری کردن و امتحان مجدد.
8.    طرح نمونه ها. انتخاب روش نمونه گیری. بررسی این سوالات که ایا نمونه ی کنترل لازم است؟ آیا نمونه ی تعقیبی لازم است؟ چگونگی برخورد با داده های گمشده و بدون پاسخ و سوالاتی از این دست.
9.    نمونه گیری
10.    انجام کارهای میدانی. این کار در محیط واقعی انجام می شود و  می تواند از طریق مصاحبه، فرستادن پرسشنامه های پستی و روش های دیگر جمع آوری داده ها انجام شود. در این مرحله کنترل روز به روز روی داده های پیچیده صورت می گیرد. برخلاف انتظار این مرحله نسبت به مرحله ی مقدماتی وقت کمتری می گیرد.
11.    پردازش داده ها: کدبندی پاسخ ها، آماده سازی داده ها برای انجام تحلیل های لازم و ورود داده ها در برنامه های کامپیوتری جزء این مرحله قلمداد می شود.
12.    انجام تحلیل های آماری: در ابتدا تحلیل های آماری ساده و سپس تحلیل های پیچیده، آزمون معناداری
13.    جمع آوری نتایج و فرض آزمایی
14.    نوشتن گزارش پژوهش: توضیح نتایج از طریق کلمات و جداول، ارتباط دهی نتایج با یافته های پیشین، نتیجه گیری و تفسیر

تبلیغات متنی