امروز شنبه 12 اسفند 1402

بررسی میزان ونوع تشویق در مدارس ابتدایی

0

دانش آموز عزیز:باسلام،به خوبی میدانید که تشویق دانش آموزان تاثیرزیادی درافزایش تلاش وکوشش بیش تر آنان دارد.به منظور بررسی میزان ونوع تشویق درمدارس وارائه الگوهای مؤثردراین زمینه تحقیقی دردست اجرا دارم. برای استفاده از نظرات شمادر این زمینه خواهشمند است به سؤالات این پرسشنامه پاسخ دهید تابا استفاده از این نظرات وسایر اطلاعات جمع آوری شده برای بهبود برنامه تشویق در مدارس قدم هایی برداشته شود.

الف:جنسیت: پسر□ دختر □

ب: ناحیه:1□ 2 □ 3 □ 4 □ کهک□ جعفرآباد □ خلجستان□

پ:پایه تحصیلی: اول □ دوم □ سوم □ چهارم □ پنجم □ ششم □

دانش آموز عزیز بادرنظر گرفتن مدرسه و کلاس خود در مورد هر کدام ازموارد زیر با علامت ×اعلام نظر نمایید.

کم

کم وبیش

زیا د

1- دانش آموزان را در مدرسه شما چه میزان تشویق می کنند؟

2- معلمان در مدرسه ما دانش آموزان را برای تلاش بیشتر تشویق می کنند.

3- مدیرمدرسه ما دانش آموزان را برای تلاش بیشتر تشویق می کند.

4- معاون مدرسه ما دانش آموزان را برای تلاش بیشتر تشویق می کند.

5- در مدرسه ما برای ترغیب دانش آموزان به تلاش بیشتر برنامه های تشویقی مناسبی وجود دارد.

6- در مدرسه ما بیشتر، دانش آموزان قوی تشویق تشویق می شوند.

7- در مدرسه ما،ملاک اصلی در تشویق دانش آموز ان سعی وتلاش آنان ومیزان پیشرفت وی در مقایسه با وضع قبلی خود است.

8- جوایز مدرسه ما متناسب با سن وعلاقه آنهاست.

9- در مدرسه ما تشویق به موقع انجام می گیرد.

در مدرسه شما هر یک از موارد زیر تا چه میزان تشویق می شود؟

کم

کم و بیش

زیاد

1- پیشرفت تحصیلی(کسب نمرات بهتر، انجام تکالیف و...)

2- اصلاح رفتار واخلاق (رعایت نظم وانضباط وخوش اخلاقی و...)

3- پیروزی در مسابقات علمی

4- پیروزی در مسابقات فرهنگی

5- پیروزی در مسابقات ورزشی

6- شرکت در فعالیتهای مربوط به امور پرورشی (کمک به امور نمازخانه، گروه سرود، صبحگاه و...)

هر یک از روش های تشویقی زیر در مدرسه شما تا چه میزان استفاده می شود؟

کم

کم و بیش

زیاد

1- تشویق کتبی یا شفاهی (یا هر دو)در کلاس در حضور دانش آموزان

2- - تشویق کتبی یا شفاهی (یا هر دو)درحضور همه دانش آموزان (صبحگاه، نمازخانه)

3- معرفی برای شرکت در الگوهای علمی، تفریحی، فرهنگی و...

4- اعطای جایزه در حضور همه دانش آموزان

5- نصب اسامی در تابلو اعلانات یا پلاکارد

6- اعطای لوح تقدیر با امضای مدیر مدرسه در حضور همه دانش آموزان

7- اعطای لوح تقدیر از طرف وزارت یا اداره آموزش وپرورش

هر یک از روش های تشویقی زیر در مدرسه شما تا چه میزان استفاده می شود؟

کم

کم و بیش

زیاد

1- تشویق کتبی یا شفاهی (یا هر دو)در کلاس در حضور دانش آموزان

2- - تشویق کتبی یا شفاهی (یا هر دو)درحضور همه دانش آموزان (صبحگاه، نمازخانه)

3- معرفی برای شرکت در الگوهای علمی، تفریحی، فرهنگی و...

4- اعطای جایزه در حضور همه دانش آموزان

هر یک از روشهای تشویقی زیر تا چه میزان برای شما خوشایند است؟

با توجه به نظر خودتان به ترتیب اهمیت درجه بندی کنید.

شماره اولویت

به ترتیب نظرتان از اعداد1،2،3،4،5،6 و7 استفاده کنید.

مهمترین مورد،عدد:1

کم اهمیت ترین مورد، عدد:7

از هر عدد فقط یک بار استفاده کنید وتمام اعداد را استفاده کنید.

1- تشویق کتبی یا شفاهی (یا هر دو)در کلاس در حضور دانش آموزان

2- - تشویق کتبی یا شفاهی (یا هر دو)درحضور همه دانش آموزان (صبحگاه، نمازخانه)

3- معرفی برای شرکت در الگوهای علمی، تفریحی، فرهنگی و...

4- اعطای جایزه در حضور همه دانش آموزان

5- نصب اسامی در تابلو اعلانات یا پلاکارد

6- اعطای لوح تقدیر با امضای مدیر مدرسه در حضور همه دانش آموزان

7- اعطای لوح تقدیر از طرف وزارت یا اداره آموزش وپرورش

به نظر شما بهتر است تشویق دانش آموزان در چه فاصله زمانی بعد از موفقیت انجام گیرد؟

بلافاصله تشویق شوند □ هفتگی □ ماهانه □ زمان آن مهم نیست □

مهمترین ضعف برنامه تشویق مدارس کدام است؟

برای اثر گذاری تشویق در مدارس چه پیشنهادی دارید؟

تبلیغات متنی