امروز جمعه 11 اسفند 1402

عناوین پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی

0

بررسی توسعه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی از منظر ضوابط دادرسی منصفانه                                     

معماری اسلامی و آثار آن در پیشگیری از وقوع جرم

سیاست جنائی مشارکتی در قبال بدحجابی در حقوق کیفری اسلام و ایران

مسوولیت مدنی ناشی از بازداشت متهمین بی گناه در حقوق اسلام و ایران

تحلیل جرم شناختی تاثیر عناصر فرهنگی بر خشونت های خانگی

بررسی تطبیقی تناسب در دفاع مشروع در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

مسوولیت کیفری نوجوانان از منظر حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

بررسی اشتباه قاضی در فرایند دادرسی کیفری و آثار آن در حقوق کیفری و فقه ایران

بررسی تطبیقی قرارهای نظارت قضایی در نظام حقوقی اسلام و ایران با تاکید بر لایحه آ.د.ک.

تبلیغات متنی