امروز پنجشنبه 10 خرداد 1403

مقاله دیوان محاسبات

0

تعداد صفحات: 100 صفحه

مقدمه

داستان دیوان

مبحث اول: وظایف و اختیارات عام دیوان

صلاحیت دیوان در پیش از انقلاب اسلامی

حدود وظایف و اختیارات دیوان محاسبات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

مبحث دوم: وظایف و اختیارات خاص دیوان

تفریغ بودجه

تفریغ بودجه در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی

تفریغ بودجه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

اهداف تفریغ بودجه

چگونگی تهیه تفریغ بودجه در قبل از انقلاب اسلامی

خلاصه ای از گزارش تفریغ بودجه سال 1369

مبحث سوم:بودجه و عملکرد شرکتهای دولتی

سازمان دیوان محاسبات

سازمان دیوان محاسبات قبل از انقلاب

سازمان دیوان بعد از انقلاب

مبحث اول: ریاست دیوان محاسبات

نحوه انتخاب و برکناری رئیس دیوان

وظایف رئیس دیوان محاسبات

مبحث دوم: دادسرای دیوان محاسبات

دادستان دیوان محاسبات

دادیاران

مبحث سوم: هیأتهای مستشاری

انتخاب اعضای هیأتهای مستشاری

صلاحیت هیأتهای مستشاری

مبحث چهارم: محکمه تجدید نظر

محکمه تجدید نظر در پیش از انقلاب اسلامی

محکمه تجدید نظر در پس از پیروزی

مبحث پنجم: هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور

پیش از انقلاب اسلامی

هیئت عمومی دیوان محاسبات در مقررات پس از پیروزی انقلاب اسلامی

نتیجه گیری

فهرست منابع

خرید و دانلود - 57000 تومان
تبلیغات متنی