امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

پروژه مساحی و نقشه برداری

0

تعداد صفحات: 19 صفحه

پیشگفتار

تعریف علم نقشه برداری

پلانیمتری

توپوگرافی و توپومتری

نقشه برداری مسیر

طبقه بندی نقشه از نظر مقیاس

نقشه های خیلی کوچک مقیاس (نقشه های جغرافیایی یا اطلس)

نقشه های کوچک مقیاس (نقشه های کشوری و شهری)

نقشه های میانه مقیاس (نقشه های توپوگرافی)

نقشه های بزرگ مقیاس (نقشه اهی مهندسی

اجرایی و ثبتی)

نقشه های خیلی بزرگ مقیاس (نقشه های ساختمانیپلان)

دوربینهای نیو و تئودولیت

دوربین نیو

تنظیم دوربین

تنظیم عدسی چشمی

تنظیم عدسی شیئی

ژالون

میر یا شاخص

پیمایش

ترازیابی پیمایش

جدول شماره 1

جدول نیولمان دور رفت

جدول شماره 1

جدول نیولمان دور برگشت

طریقه رسم پلی گون 5 ضلعی با استفاده از تئودولیت

محاسبات

منبع ندارد

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی