امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ای در زمین شناسی و کشاورزی

0

تعداد صفحات: 12 صفحه

کسهای هوایی چیست؟

ماهواره های عکسهای هوایی

کاربردهای عکسهای هوایی

نرم افزارهای عکسهای هوایی

کاربرد عکسهای هوایی در اکتشاف معادن

کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ای در کشاورزی و منابع آب

اساس کاربرد GIS در آبیاری و زهکشی

منابع

همراه با تصویر

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی