امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز

0

تعداد صفحات: 5 صفحه

پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز

پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز

تعداد گویه ها: 41 گویه

روش نمره دهی دارد

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی