امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

بودجه بندی سرمایه ای و نقدی

0

تعداد صفحات: 13 صفحه

بودجه سرمایه اى

بودجه بندى سرمایه اى درشرکت ها

نقش مدیریت مالى دربودجه بندى سرمایه اى

داده هاى لازم براى ارزیابى طرح هاى سرمایه گذارى

تعدیلاتى که درسرمایه درگردش رخ مى دهد

محاسبه جریان نقدى

محاسبه مبلغ خالص سرمایه گذارى

هزینه هاى طرح ونصب دستگاه ها

فروش دارائى ها

بودجه بندى نقدى

بودجه نقدى به صورتکامل

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی