امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

آشنایی با مبانی کارتوگرافی و فتوگرامتری

0

تعداد صفحات: 24 صفحه

فصل اول: کلیات کارتوگرافی

تعریف کارتوگرافی

تفاوت عکسهای هوایی با نقشه

تاریخچه کارتوگرافی و تهیه نقشه در جهان

نقشه، یک ابزار لازم

آغاز کارتوگرافی

کارتوگرافی در قرن بیستم

کارتوگرافی در ایران

فصل دوم: مقیاسها و طبقه بندی نقشه ها

مقیاس

مقیاس عددی (R.F)

مقیاس ترسیمی

مقیاس متغیر

طبقه بندی نقشه ها

فصل سوم: نمودار

نمودار

نمودار مستطیلی

نمودار چند بر

نمودار پراکندگی

نمودار هرمی (هرم سنی)

نمودار سه گوش

نمودار دایره ای

نمودار پدیده های متحرک

نمودار ستاره ای

فصل چهارم: سیستمهای تصویر کردن

سیستمهای تصویر کردن

انواع سیستمهای تصویر

تصویر مخروطی

تصویر آزیموتال

تصویر استوانه ای

سیستم تصویر جهانی

جهت یابی

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

سمت

شمال جغرافیایی

شمال مغناطیسی

شمال شبکه قائم الزاویه

فصل پنجم: آشنایی با مبانی فتوگرامتری

برداشت نقشه (کارهای توپوگرافی و فتوگرامتری)

برداشت باتخته سه پایه

فتوگرامتری با فتوتوپوگرافی

برداشت فتوگرامتری (زمینی)

برداشت فتوگرامتری (هوایی)

تبدیل عکس به نقشه

تکمیل برداشت فتوگرامتری

منابع ومأخذ

خرید و دانلود - 33000 تومان
تبلیغات متنی