امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

لوله کش گاز خانگی وتجاری درجه

0

--------------------------------------------------------------------------

-1 فاصله بست های فلزی لوله های گازروکاربرای لوله یک اینچ نبایدبیشترازچندمترباشد؟

 الف)1متر                         ب)2متر                         ج)3متر                       د)4متر

--------------------------------------------------------------------------

-2 فشارداخل لوله های گازقبلازرگولاتورچندپوندبراینچ مربع است؟

الف) 75 پوند                  *ب) 60 پوند                 ج) 4 پوند                      د)20 پوند

--------------------------------------------------------------------------

-3 کدامیک ازشیرهای زیرمناسب لوله کشی گازخانگی میباشند؟

الف- شیر واشری               ب- شیر سر شیلنگی        ج- شیر کشویی              *د-شیر ربع گرد توپکی

--------------------------------------------------------------------------

-4 درلوله کشی گازخانگی لوله های توکارلوله های گازراباچه وسیله ای عایق بندی می کنند؟

الف- با رنگ روغنی            ب- با رنگ پلاستیک        *ج- با نوار و پرایمر             د- با ضد رنگ

--------------------------------------------------------------------------

-5 رگولاتورگازخانگی درکجانصب میشود؟

*الف) بعد از شیر میتر استاپ   ب) قبل از شیر میتر استاپ   ج) بعد از کنتور           د) بر روی خط اصلی

--------------------------------------------------------------------------

-6 جهت عایقکاری لوله های تاقطر2اینچ  ازنوارعایقکاری باچه قطری استفاده می شود؟

الف - 2سانتیمترب- 4 سانتیمتر *ج- 5 سانتیمترد- 7 سانتیمتر

-7 جهت نشت یابی لوله کشی گازخانگی ازکدامیک ازمواردزیراستفاده میشود؟

الف-آبب- روغنج- شعله *د- مایعظرفشوییرقیقشده

-8 مقاومت الکتریکی نوارعایق بندی به چه مقداراست؟

*الف- 10000 ولتب- 1000 ولتج- 100 ولتد- 10 ولت

-9 ارزش حرارتی گازطبیعی ایران حدودا" چقدراست؟

الف- 100 کیلوکالری ب- 1000 کیلوکالری *ج- 10000 کیلوکالری    د - 100000 کیلوکالری

-10 سایزلوله های گازبه چه عواملی بستگی دارد؟

الف- نوع لوله   ب- کل مصرف وسایل گازسوز   ج- طولانی ترین مسیرلوله *د- کل مصرف وطولانی ترین مسیر

-11 گازهای تشکیل دهنده گازطبیعی عبارتنداز؟

*الف- 86 % متان، 10 % اتانب- 10 % متان، 86 د% اتان

تبلیغات متنی