امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی مدرسه غیر انتفاعی

0

تعداد صفحات: 50 صفحه

مقدمه

فصل اول: طرح تجاری یک صفحه ای

چشم انداز

ماموریت

اهداف

استراتژی

برنامه

فصل دوم: معرفی

فصل سوم: خلاصه طرح

چشم انداز

ماموریت

اهداف

استراتژی

برنامه

خلاصه طرح

فصل چهارم: تحلیل صنعت

تحلیل صنعت

فصل پنجم: شرح فعالیت کارآفرینانه

شرح فعالیت کارآفرینانه

فصل ششم: تولید

بخش تولید (بخش عملیاتی)

فصل هفتم: بازاریابی

بازاریابی

اولیا و والدین دانش آموزان

دانش آموزان

فصل هشتم: سازماندهی

سازماندهی

چارت سازمانی

فصل نهم: ارزیابی ریسک

فصل دهمک مالی

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح

سرمایه ثابت

تجهیزات فنی

اثاثیه اداری

هزینه های قبل از بهره برداری

جمع کل سرمایه گذاری ثابت

سرمایه در گردش

ملزومات اداری و آموزشی

سوخت و انرژی

حقوق و دستمزد

هزینه استهلاک

هزینه نگهداری و تعمیرات

جدول هزینه های جاری طرح

جدول کل هزینه های طرح

بر آورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی

درآمد طرح

پیش بینی مالی طرح

محاسبه دوره بازگشت سرمایه

پیش نویس صورت حساب ترازنامه

بیلان در آمدی

پیش نویس صورت در آمد

بیلان جریان نقدینگی

منابع

ضمیمه

قرار تامین اقلام مورد نیاز بوفه دبستان ستایش

ضمیمه

پرسشنامه اولیاء و دانش آموزان

خرید و دانلود - 45000 تومان
تبلیغات متنی