امروز جمعه 11 اسفند 1402

عملیات مالی موسسه حمل و نقل

0

تعداد صفحات: 58 صفحه

تجزیه وتحلیل

بانک وسایط نقلیه

بانک هزینه تعمیرات وسایط نقلیه

بانک در آمد حمل ونقل

بانکوام بلند مدت پرداختی

بانک اثاثه اداری

مانده گیری حسابها

تاثیر رویدادهای مالی در معادله حسابداری

تجزیه وتحلیل

موازنه قبلی

تهیهتراز نامه

موسسه حمل ونقل شمال

ترازنامه

معرفی در آمد وهزینه

درآمد

هزینه

طبق تعریف

تعریف صورت سود وزیان

موسسه حمل ونقل

صورت سود وزیان

صورتحساب سرمایه

موسسه حمل ونقل شمال

صورتحساب سرمایه

موسسه حمل ونقل

ترازنامه

میثاقهای تعدیل کننده

استاندارد ها یا رویه های حسابداری

فرآیند ثبت در حسابداری

حساب پرونده اطلاعات مالی

مفهوم بدهکار وبستانکار

نحوه ثبت رویدادها در حساب T شکلی

تراز آزمایشی

دفاتر روزنامه وکل

نحوه ثبت رویدادها در دفتر روزنامه

دفتر کل

جزئیات دفتر کل به شرح زیر است

نتیجه گیری

در طول دوره مالی

در پایان هر ماه

در پایان دوره مالی

منابع ندارد

خرید و دانلود | 45,000 تومان
تبلیغات متنی