امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

بودجه بندی عملیاتی و سرمایه ای

0

تعداد صفحات: 35 صفحه

مقدمه

بودجه به معنای تخصصی و کاربردی

اهمیت بودجه

بودجه ریزی

بودجه بندی عملیاتی

بودجه بندی عملیاتی و بسترهای مورد نیاز آن

بودجه بندی بر مبنای فعالیت

مقایسه بودجه بندی سنتی و بودجهبندی بر مبنای فعالیت

سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد و تاثیر آن بر عملکرد ومسئولیت پاسخگویی دولت

مفاهیم بودجه ­بندی بر مبنای عملکرد

وظایف و ویژگیهای بودجه­ بندی بر مبنای عملکرد

هدفهای بودجه­ بندی بر مبنای عملکرد

بودجه ­بندی بر مبنای عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت

بودجه­ بندی بر مبنای عملکرد و تاثیر آن بر عملکرد دولت

روش های بودجه بندی سرمایه ای

بودجه بندی نامطلوب در ایران

استقرار نظام بودجه ریزی ستانده محور

مشکلات و نارسایی های موجود_ در نظام بودجه ریزی کنونی

منابع

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی