امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

کارآموزی کنترل بیماری ها و علف های هرز

0

تعداد صفحات: 19 صفحه

مقدمه

فصل اول) آشنایی با مکان کار آموزی

تاریخچه

اهم فعالیت این روایت

فصل دوم (ارزشیابی بخش های مرتبط با رشته کار آموزی)

نمونه برداری

زمان صحت تور زنی

مبارزه شیمیایی در مناطق تجمع سن های بالدار نسل جدید در حال برگشت به کوه

سوسک سیاه گندم zabrus tenebriades

زیست شناسی

شانکر باکتریایی گوجه فرنگی clavibacter michiganense pv. michiganese

شانکر های باکتریایی درختان میوه.

فرق بین شانکر باکتریایی و قارچی

مبارزه

طرز تهیه ی محلول بورد

تریپس گندم haplotnrips tritici kurdumov (روی خیار هم دیده می شود)

مبارزه

شته ها Aph is ps (روی یونجه دیده می شود)

مبارزه

خطرات ناشی از سم

سیاهک هاUstlaginales

سیاهک پنهان بیا بد بوی گندم

ویروس موزائیک در خیار

پژمردگی آوندی ورتیسلیومی گوجه فرنگی tomato vascular verticillium wilt

مبارزه

اثرات سرما زدگی روی گیاهان به خصوص درختان میوه

مبارزه

نمونه ای از خیار که سفیدک حقیقی همراه با مینوز را داشت

سفیدک حقیقی یا سطحی

مینوز مارپیچی

سپدار واوی سیب Lepidosaphes malicicola

دیدن نمونه های آورده شده توسط کشاورزان

شپشک مومی یا خونی سیب

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی