امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی

0

تعداد صفحات: 25 صفحه

کانادا

زمان و چگونگی شروع اجرای نظام

تلاش های به عمل آمده در زمینه فرهنگ سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

موانع اصلی موجود در سر راه توسعه بیشتر نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

درس یا درسهای مهم حاصل از اجرای نظام

شیلی

زمان و چگونگی شروع و اجرای نظام

تلاش های به عمل آمده در زمینه فرهنگ سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

موانع اصلی موجود بر سر راه توسعه بیشتر نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

درس یا درس های مهم حاصل از اجرای نظام

کلمبیا

زمان و چگونگی شروع اجرای نظام

تلاش های بعمل آمده در زمینه فرهنگ سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

موانع اصلی موجود بر سر راه توسعه بیشتر نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

درس یا درس های مهم از اجرای نظام

ایرلند

زمان و چگونگی شروع اجرای نظام

تلاش های به عمل آمده در زمینه فرهنگ سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

موانع اصلی بر سر راه توسعه بیشتر نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

درس یا درس های حاصل از اجرای نظام

مصر

زمان و چگونگی شروع اجرای نظام

تلاش های بعمل آمده در جهت فرهنگ سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

موانع اصلی بر سر راه توسعه بیشتر نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

درس یا درس های حاصل از اجرای نظام

مکزیک

زمان و چگونگی اجرای نظام

تلاش های به عمل آمده در جهت فرهنگ سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

موانع اصلی بر سر راه توسعه بیشتر نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

درس یا درسها حاصل از اجرای نظام

هلند

زمان و چگونگی شروع اجرای نظام

تلاش های به عمل آمده در جهت فرهنگ سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

موانع اصلی بر سر راه توسعه بیشتر نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

درس یا دروس های حاصل از اجرای نظام

اسپانیا

زمان وچگونگی شروع و اجرای نظام

تلاش های به عمل آمده در جهت فرهنگ سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

موانع اصلی بر سر راه توسعه بیشتر نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

درس یا درس های حاصل از نظام

تانزانیا

زمان و چگونگی شروع اجرای نظام

تلاش های به عمل آمده در جهت فرهنگ سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

موانع اصلی بر سر راه توسعه بیشتر نظام بودجه بندی بر مبنای عملکرد

درس یا درس های حاصل از نظام

اوگاندا

زمان و چگونگی شروع اجرای نظام

تلاشهای به عمل آمده در جهت فرهنگ سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

موانع اصلی بر سر راه توسعه بیشتر نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

درس یا درس های حاصل از نظام

انگلیس

زمان و چگونگی شروع اجرای نظام

تلاش های به عمل آمده در جهت فرهنگ سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

موانع اصلی بر سر راه توسعه بیشتر نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

درس یا درس های مهم حاصل از نظام

آمریکا

زمان و چگونگی شروع اجرای نظام

تلاش های به عمل آمده در جهت فرهنگ سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

موانع اصلی بر سر راه توسعه بیشتر نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

درس یا درس های حاصل از نظام

منابع

خرید و دانلود - 33000 تومان
تبلیغات متنی