امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

سازمان قضایی (دادگستری)

0

تعداد صفحات: 40 صفحه

فصل اول

مقدمه

تعریف سازمان قضائی

سازمان قضائی در عهد هخامنشی

قوانین جزائی و انواع کیفر

سازمان قضائی پس از حمله اسکندر و استقرار حکومت اشکانیان

سازمان قضائی در عهد باستان

انواع کیفر

حقوق مدنی در عهد ساسانیان

دادگستری در دوران اسلام

فصل دوم

دادگستری از آغاز مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی

ترتیب اداره وزارت عدلیه

مجلس وزیر عدلیه

کابینه وزارت عدلیه

دفتر منگنه و یادداشت

دفتر تعیین حقوق

مجلس محاکمات داخله

مجلس تفتیش و استنطاق

مجلس استیناف

دایره اخذ حقوق

دایره فراشخانه وزارت عدلیه

ترتیب عدالتخانه های ولایت

محکمه استیناف

محکمه تمیز (دیوانعالی کشور)

دادگستری ایران اززمان حکومت پهلوی تا استقرار جمهوری اسلامی

محاکم عمومی عدلیه

دادگاه بخش عادی – مستقل و دادگاه بخش سیار تقسیم می کردند

دادگاه بخش سیار

دادگاه شهرستان

دادگاه استان

دیوانعالی کشور

آرای قابل تجدید نظر شورای داوری

ویژگیهای قانون حمایت خانواده

وظائف دادسرا

وظائف دادستان کل کشور

منابع ندارد

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی