امروز جمعه 11 اسفند 1402

پروژه مالی بانک صادرات

0

تعداد صفحات: 58 صفحه

تاریخچه

گوشه ای از خدمات بانک صادرات ایران

چارت سازمانی

شرح وظایف بخش مورد تحقیق

وظایف کلی

تشریح بخش مورد تحقیق

عملیات اصلی

بازبینی

گزارشات

اطلاعات پایه

صورت سود و زیان

گردش حساب سود و زیان انباشته

صورت سود و زیان جامع

صورت جریان وجوه نقد

مبنا و نحوه تهیه صورتهای مالی

مبنای تهیه صورتهای مالی

نحوه ارائه صورتهای مالی

خلاصه اهم رویه های حسابداری

تسعیر ارز

مطالبات سررسید گذشته و معوق

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

سپرده قانونی

دارائیهای ثابت و استهلاک آنها

موجودی انبار

مشارکت

روش شناسایی درآمد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

آئین نامه طبقه بندی تسهیلات وتعهدات بانکها

ماده 1 تعاریف

ماده 2 طبقه بندی تسهیلات وتعهدات

ماده 3 تسهیلات امهال شده

ماده 4 مطالبات تحت تضمین دولت

ماده 5 دوره های زمانی بازنگری طبقه بندی تسهیلات و تعهدات

ماده 6 نحوه طبقه بندی تسهیلات متعدد مربوط به یک مشتری

آئین نامه نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانکها

ماده 1 ذخیره عمومی

ماده 2 ذخیره اختصاصی

نکاتی چند در مورد تهیه صورت سود و زیان

تهیه صورت سود و زیان در شعب

هزینه های عملیاتی

درآمدهای عملیاتی

درآمد بانک از فعالیتهای مشاع

سود و وجه التزام دریافتی

سود دریافتی تسهیلات

سایر درآمدها

کارمزد دریافتی

سایر درآمدها

هزینه ها

سود پرداختی (باستثناء سود سپرده گذاران)

کارمزد پرداختی

هزینه کل

هزینه های پرسنلی

هزینه های اداری و عمومی

سایر هزینه ها

فرمهای بخش مورد تحقیق

فرم های بانک صادرات

خرید و دانلود | 45,000 تومان
تبلیغات متنی