امروز جمعه 11 اسفند 1402

رابطه روشهای یادگیری با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

0

تعداد صفحات: 14 صفحه

مقدمه

بیان مسئله

اهداف پژوهش

اهداف جزیی

پرسش های پژوهش

روش انجام پژوهش

نوع پژوهش

جامعه آماری

نمونه آماری

ابزار و شیوه ی گردآوری اطلاعات

سوالهای پرسشنامه

روش های آماری

نتیجه گیری

پیشنهادات

پیشنهادات پژوهشی

فهرست منابع

خرید و دانلود | 21,000 تومان
تبلیغات متنی