امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

بیمه عمر

0

تعداد صفحات: 40 صفحه

انواع بیمه های عمر

بیمه ی عمر خطر فوت ساده (عمر ساده زمانی)

صور مختلف بیمه های خطر فوت ساده ی زمانی

بیمه نامه های قابل تمدید

شرط قابل تبدیل

نمونه جدول حق بیمه سالیانه عمر زمانی برای سرمایه

بیمه عمر مانده بدهکار

حق بیمه سالانه بیمه عمر زمانی انفرادی با سرمایه نزولی

مدت پرداخت حق بیمه مساوی مدت بیمه

حق بیمه سالانه بیمه عمر زمانی انفرادی با سرمایه نزولی

مدت پرداخت حق بیمه / مدت بیمه

موارد استفاده ی بیمه های عمر زمانی (به شرط فوت)

بیمه عمر به شرط حیات

بیمه تمام عمر

بیمه تمام عمر با پرداخت حق بیمه در تمام طول قرارداد

بیمه تمام عمر با پرداخت حق بیمه ی محدود

نمونه ای از جدول نرخ های حق بیمه تمام عمر برای سرمایه 000 ریال

مدت پرداخت حق بیمه برای تمام عمر

نمونه ای جدول نرخ های حق بیمه تمام برای سرمایه 000 ریال

مدت پرداخت حق بیمه برای تمام عمر

بیمه عمر مشترک

مزایای بیمه نامه های تمام عمر

معایب بیمه نامه های تمام عمر

بیمه های مختلط پس انداز

اصول ریاضی بیمه های مختلط پس انداز

اصول اقتصادی بیمه های مختلط پس انداز

نمونه ای از جدول حق بیمه مختلط خطر فوت و به شرط حیات

نرخ های حق بیمه سالانه برای سرمایه 000/ ریال

انواع مختلف بیمه های مختلط پس انداز

بیمه های پس انداز سرمایه گذاری

بیمه نامه پس انداز با کاهش حق بیمه در سال های اول

بیمه نامه های پس انداز با دو برابر سرمایه

بیمه نامه های پس انداز با حق انتخاب

بیمه های مستمری

خطر مورد بیمه

انواع بیمه های مستمری

تعداد افراد تحت پوشش

نحوه ی پرداخت حق بیمه

مستمری با پرداخت حق بیمه یکجا

بیمه مستمری با حق بیمه سالانه

تاریخ آغاز پرداخت مستمری

بیمه های مستمری بی فاصله

بیمه های مستمری با فاصله

مستمری با برگشت حق بیمه

بیمه نامه های مستمری متغیر

بیمه یا الحاقیه مستمری خانوادگی

بیمه قرارداد درآمد بازنشستگی

بیمه نامه های مستمری مضاعف

منابع

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی