امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

شرح وظایف اداره تعاون

0

تعداد صفحات: 100 صفحه

فصل اول: اصل و ریشه کلمه تعاون

ترکیب شرکت تعاونی

معنای این ترکیب در زبانهای اروپایی

علل پیدایش و تشکیل تعاونیها

مایه های اصلی و اولیه تعاون

عناصر مشکله تعاون

عنصر اجتماعی

عنصر اجتماعی

قاعده اول (تساوی)

و قاعده دوم (نسبی)

سیر تاریخی شرکتهای تعاونی در ایران

مقدمه

ریشه یابی و سیر تاریخی تعاونی در ایران

اهداف کلی و راهبرهای توسعه بخش تعاونی

اهداف کلی شامل

راهبرد ها شامل

اهم سیاستهای اجرائی بخش تعاونی شامل

شامل

اصول شرکتهای تعاونی

شرایط عمومی

شرایط اختصاصی

دوم، اصل اقتصاد دموکراتیک یا دموکراسی اقتصادی

سوم، اصل محدود بودن سوم سهام

چهارم، اصل مازاد برگشتی، یا مازاد مرگشتنی

انواع شرکتهای تعاونی

انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت

شرکت تعاونی تولیدی

شرکت تعاونی توزیعی

انواع شرکتهای تعاونی از لحاظ نوع عضویت

شرکت تعاونی عام

شرکت تعاونی خاص

انواع واقسام شرکتهای تعاونی در ایران بر حسب گرایش

شرکت تعاونی فرا استانی

جایگاه تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تعاون به عنوان یک اصل پایه و استوار اسلامی

تعاون به عنوان یک بخش از بخشهای مربوط به فعالیتهای اقتصادی جامعه ایران

تعاون به عنوان یک بخش از بخشهای اقتصادی جامعه

چگونگی اداره تعاونیهای ایران

ارکان شرکتهای تعاونی

مشکل تعاون

چالش ها

فصل دوم: صندوق تعاون

ارکان صندوق تعاون

وظایف صندوق تعاون

ویژگیهای صندوق تعاون

انواع سپرده گذاری در صندوق تعاون

اهداف صندوق تعاون

موارد اعطای تسهیلات اعتباری صندوق تعاون

شرایط و نحوه استفاده از تسهیلات اعتباری صندوق تعاون

نرخ سود تسهیلات اعتباری

مدت و میزان تسهیلات اعتباری صندوق تعاون

شرایط اعطای تسهیلات اعتباری به اشخاص حقوقی

شرایط و میزان اعطای تسهیلات اعتباری به اشخاص حقیقی

حائزین شرایط اخذ تسهیلات اعتباری آن دسته از اشخاص حقیقی هستند که دارای شرایط ذیل باشند:

وثایق

فصل سوم: اتاق تعاون

وظایف اتاق تعاون

اختیارات اتاق تعاون

اتحادیه تعاونی

ارکان اتحادیه تعاونی

فصل چهارم: وزارت تعاون

ساختار تشکیلاتی بخش تعاونی کشور

وظایف و اختیارات وزارت تعاون

چارت تشکیلاتی وزارت تعاون

فصل پنجم: اداره تعاون استان

فعالیت تعاونیها

تعاونیها و ارتباط با اداره تعاون

وظایف کلی اداره تعاون

چارت سازمانی اداره کل تعاون

چارت سازمان اداره کل تعاون استان خراسان رضوی

پستهای سازمانی زیر نظر مدیر کل

مدیرکل

کارشناس مسئول حقوقی

کارشناس حقوقی

مسئول دفتر

معاون مدیرکل

مسئول حراست

متصدی حراست

مسئول روابط عمومی

پستهای سازمانی زیر نظر معاونت مالی اداری

رئیس اداره امور اداری مالی

مسئول کارگزینی

کارگزین

حسابدار مسئول

حسابدار

حسابدارامین اموال

کارپرداز

مسئول اموردفتری و بایگانی

ماشین نویس

راننده وسایط نقلیه تندرووسبک:

تلفن چی

پستهای سازمانی زیر نظر معاونت آموزش، تحقیقات و ترویج

آموزش های کوتاه مدت

آموزش های بلند مدت

آموزش های مرکز آموزشی عالی علمی – کاربردی

تعریف تحقیق و پروهش

جایگاه تحقیق و پروهش در یخش تعاون

کلیات ترویج تعاون

ترویج

کلیات ترویج تعاون

تعریف ترویج

تعریف ترویج

کارکردها و اهداف ترویج

کارکردها و اهداف ترویج تعاون

انتشار و چاپ کتاب

تهیه فصلنامه یا گاهنامه

بروشور

سازماندهای، تجهیز و بهره برداری از کتابخانه

تهیه فیلم و گزارش از تعاونیهای نمونه

پستهای سازمانی زیر نظر معاونت نظارت و بهره وری

معاونت نظارت وبهره برداری

اداره تولیدی

ادارهتوزیعی

واحد حقوقی

واحد حسابرسی

کمیته ها

پستهای سازمانی زیر نظر معاونت طرح وبرنامه

شرح وظایف معاون طرح وبرنامه اداره کل تعاون استان

رئیس اداره اقتصادی وبرنامه ریزی

واحدتسهیلات

فرآیند دریافت تسهیلات درادارات تعاون

نحوه استفاده از اعتبارات بند پ تبصره 3 سال 83 بخش تعاون

مراحل اجرایی کار

اولویت ها

طرح های نیمه تمام از نظر آئین نامه های اجرایی بند پ تبصره 3

ضوابط و شرایط

سهم سرمایه گذاری متقاضی

سهم آورده متقاضی حداقل 10%حمل و نقل

سهم متقاضی در سایر طرحها حداقل 35%از مجموع سرمایه ثابت و گردش می باشد دوران باز پرداخت تسهیلات

ضوابط مربوط به وثقیه

طرحهایی که توسط دستگاه اجرایی به بانکهای عامل ارسال و احتیاج به مصوبه کمیته برنامه ریزی ندارد

سهمیه ملی

واحدآمار

فصل ششم: شرکت تعاونی چیست؟

ویژگی های شرکتهای تعاونی

امتیازات شرکتهای تعاونی

ارکان شرکت تعاونی

شرایط عضویت درتعاونیها عبارتست از

چگونه شرکت تعاونی تشکیل دهیم؟

مراحل مراجعه وارتباط بااداره تعاون (برای تشکیل شرکت تعاونی)

فصل هفتم: حسابداری تشکیل شرکت تعاونی

حسابداری تقسیم سود

حساب سود وزیان

حساب بانک شرکت تعاونی در شرف تاسیس

حساب بانک شرکت تعاونی در شرف تاسیس

حساب موجودی کالا

حساب هزینه های تاسیس

سود تقسیم حساب

حساب تقسیم سود

حساب سود سهام پرداختنی

مازاد برگشتی

مقررات مالیاتی

فهرست منابع

خرید و دانلود - 57000 تومان
تبلیغات متنی