امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

بیمه شکست ماشین آلات

0

تعداد صفحات: 6 صفحه

مقدمه

بیمه شکست ماشین آلات

زیان یا حسارت تحت پوشش بیمه شکست ماشین آلات معمولا ناشی از علل زیر می باشد

گسیختگی به واسطه نیروی گریز از مرکز

اتصال کوتاه و علل الکتریکی دیگر

کمبود آب در دیگ

انفجار فیزیکی

طوفان ویخ زدگی

در تقسیم بندی عوامل باعث خسارتبه ماشین آلات و تاسیسات یک کارخانه آنها را به سه دسته گروه بندی می کنند

توضیحات

بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی