امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

تجسم داده با عدم اطمینان محدود

0

تعداد صفحات: 19 صفحه

چکیده

مقدمه

کار مرتبط

اشکال و منابع عدم اطمینان

نمایش عدم اطمینان

نمونه گیری

نمونه گیری تصاعدی

همگام سازی منبع تقریبی

نمایش بصری داده های مجهول(نامعلوم)

ابهام (ambiguation)

تشریح مطلب

کاربرد انواع نمودار متداول

روش ابهام در نمایش 100٪

اجتناب از جهش ناگهانی گمراه کننده

کنترل درجه عدم اطمینان

خلاصه

مراجع

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی