امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

پاورپوینت تغذیه گاوهای شیری

0

تعداد صفحات: 50 صفحه

سیکل آبستنی - شیردهی

منحنی تولید شیر

منحنی چربی و پروتئین شیر

(DMI) منحنی مصرف ماده خشک

منحنی تغییرات وزن بدن

فازاول

فازسوم

فازچهارم

فازپنجم

فازششم

روشهای تغذیه

تعیین وضعیت تغذیه ای

نمره وضعیت بدنی BCS

تولید شیر

ترکیب شیر

ترکیب متداول شیر گاوهای شیری هلشتاین و Channel Island

پروفیل متابولیکی خون

نحوه نمونه گیری

وضعیت انرژی

وضعیت مواد معدنی

پروفیل متابولیکی شیر

وضعیت مدفوع

خرید و دانلود - 45000 تومان
تبلیغات متنی