امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

پاورپوینت بودجه بندی سرمایه

0

تعداد صفحات: 38 صفحه

فرایند بودجه بندی سرمایه ای

تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای

انواع تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای

ویژگیهای تصمیمات مخارج سرمایه ای

انواع سرمایه گذاری

از دیدگاه مالی هدف بودجه بندی سرمایه ای

مراحل بودجه بندی سرمایه ای

مفروضات بودجه بندی سرمایه ای

داده های لازم برای ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری اولیه

جریانهای نقدی ورودی

جریانهای نقدی نهایی

دو روش محاسبه خالص جریانات نقدی

محاسبه جریانا ت نقدی خروجی

محاسبه جریانات نقدی ورودی

محاسبه خالص جریانات نقدی

نقش ارزش اسقاط در محاسبه CFAT

نقش سرمایه در گردش و تاثیر فروش سرمایه گذاری بلند مدت بر مالیات برای محاسبه CFAT

روشهای دیگر تعیین جریانهای نقدی

زیان

سود

استهلاک

خالص جریانات نقد آتی (CFAT∆)

نرخ هزینه سرمایه (نرخ تنزیل – نرخ مقایسه ای)

انواع پروژه ها از نظر بودجه بندی سرمایه ای

روشهای ارزیابی و رتبه بندی پروژه های سرمایه گذاری

نرخ بازده داخلی IRR

جریانات نقد سالانه نامساوی (اقساط نا مساوی)

روش ارزش فعلی خالص NPV

مثال مقایسه دو پروژه

مثال ارزیابی یک پروژه

مقایسه نتایج IRR و NPV

حالات مختلف NPV

نرخ داخلی چندگانه

پروژه بدون نرخ بازده داخلی

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی