امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

پاورپوینت اصلاح نباتات - مهندسی ژنتیک

0

تعداد صفحات: 31 صفحه

هدفهای کلی اصلاح نباتات

عمدترین اهداف اصلاح نباتات

بهبود کیفیت

افزایش تولید در واحد سطح

مقاومت به آفات و بیماری

مقاومت به تنشهای محیطی

تولید گیاهان هاپلوئید و دابل هاپلوئیدی

اینتروگرسیون

اصلاح گیاهان با استفاده از موتاسیون

هیبریداسیون

کشت بافت گیاهی

کاربردهای کشت بافت های سلولی

تولید مواد شیمیایی

گیاهان عاری از عوامل بیماریزایی گیاهی

پروتوپلاست فیوژن

اتو پلی پلوئیدی

آلوپلوئیدی

آنیوپلوئیدها

مهندسی ژنتیک گیاهی

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی