امروز چهارشنبه 02 اسفند 1402

احتمال بیزی در مقابل منطق فازی

0

احتمال بیزی در مقابل  منطق فازی
فازی بودن و تصادفی بودن دو عنصر متمایز مربوط به عدم قطعیت می باشند. نظریه ی مجموعه های فازی و منطق فازی به طور ذاتی به عدم دقتی بر می گردد که در تفکر انسانی وجود دارد، در صورتی که نظریه ی احتمال به عدم قطعیتی(عدم تصمیم پذیری) بر می گردد که در تصمیم گیری موجود است. نظریه ی مجموعه های فازی از منطق فازی وسیع تر است و منطق فازی یکی از شاخه های آن محسوب می شود ولی چیزی که امروزه مرسوم است این است که بیشتر مردم گرایش به این دارند تا از منطق فازی به جای نظریه ی مجموعه های فازی استفاده کنند در حالی که نظریه ی مجموعه های فازی پایه ای برای منطق فازی است. منطق فازی و محاسبات  احتمالی به جای این که در فرآیند مدلسازی ابهام و عدم قطعیت مربوط به استدلال ها و استنباط های مبتنی بر دانش، رقیب یکدیگر باشند مکمل یکدیگرند.

تبلیغات متنی