امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

پاورپوینت عروض و قافیه

0

تعداد صفحات: 75 صفحه

اهداف درس

جایگاه درس

هدف های رفتاری

فصل اول مقدمه

هجا

انواع هجا

آوا نویسی یا املای عروضی

نکاتی درباره املای عروضی

فصل دوم تقطیع و وزن

وزن

مراحل دستیابی به وزن

فهرست اوزان رایج

فصل سوم فنون تقطیع

رباعی

مثال

ترانه یا دوبیتی

ذوبحرین

وزن دوری

وزن شعر نو

نامگذاری اوزان – زحافات

قافیه

قاعده اصلی قافیه

تبصره

قاعده قافیه به اعتبار روی

اختیارات شاعری سه مورد است

عیوب قافیه

عیوب معروف قافیه

قافیه بدیعی

حروف و حرکات قافیه

حرکات قافیه

برخی از یاهای مجهول

خرید و دانلود - 49000 تومان
تبلیغات متنی