امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پرسشنامه ارزیابی کتاب دین و زندگی سال سوم دبیرستان

0

بسمه تعالی

استاد گرامی:

پرسشنامه حاضر به منظور ارزیابی کتاب دین و زندگی سال سوم دبیرستان بر مبنای معیار و اصول انتخاب و سازماندهی محتوا در برنامه درسی تهیه شده است. و از انجایی که شما متخصص برنامه درسی می باشید, خواهشمند است پس از مطالعه هر یک از سوالات نظر خود را با توجه به مقیاس داده شده با علامت(×) در مقابل سوالات مشخص نمایید.

با تشکر از همراهی شما

مشخصات فردی:

سن: جنس: تحصیلات:

سابقه کار: وضعیت تاهل: رشته تحصیلی:

سوالات

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

ضعیف

1-محتوای کتاب تا چه حد فضای مشارکت فعال را فراهم کرده است

2-محتوای کتاب تا چه حد بر فعالیت های مساله محور(که ذهن دانش اموز را درگیر سازد) توجه داشته است

3-حجم مطالب کتاب تا چه حد امکان و اجازه فعالیت و مشارکت فعال را برای دانش اموز فراهم می کند


سوالات

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

ضعیف

4-محتوای کتاب تا چه حد انگیزه و علاقه فعالیت و مشارکت فعال را برای دانش اموز فراهم می کند

5-محتوای کتاب تا چه حد دانش اموز را به سوی تفکر تشویق می کند

6-محتوای کتاب تا چه حد دانش اموز را تا به حد تفکر انتقادی سوق می دهد

7-محتوای کتاب تا چه حد دانش اموز را در جهت رسیدن به مرحله ارزشیابی در سطح شناختی هدایت می کند

8- محتوای کتاب تا چه حد لزوم تفکر در معنا و مفهوم هستی و خلقت را به فرد می اموزد

9- محتوای کتاب را تا چه حد در بیان هدف خلقت و معنای زندگی,موفق می دانید

10--محتوای کتاب تا چه حد دانش اموزان را در جهت دست یابی به هدف خلقت تشویق می نماید

11-محتوای کتاب را تا چه حد در بیان حقانیت انبیای الهی و خاتمیت پیامبر اسلام(ص) موفق می دانید

12 - محتوای کتاب را تا چه حد در بیان ضرورت تداوم رسالت انبیاء در قالب امامت موفق می دانید

13-محتوای کتاب تا چه حد در بیان هدف اصلی حرکت انبیاء موفق بوده است.

14-محتوای کتاب تا چه حد در بیان مفاهیم قران موفق بوده است

15-محتوای کتاب تا چه حد در بیان ضرورت ولایت فقیه موفق بوده است

16-محتوای کتاب را تا چه حد در بیان سیره وشیوه زندگی اهل بیت (ع) موفق میدانید

17-محتوای کتاب را تاچه حد در زمینه تشویق و سوق دادن دانش اموز در پیروی از سیره اهل بیت موفق می دانید

18-محتوای کتاب در بیان سیره اهل بیت تا چه حد متناسب با نیاز و سطح فهم دانش اموز می باشد

19- محتوای کتاب تا چه حد پاسخگوی سوالات اعتقادی دانش اموزان می باشد

20- در این کتاب تا چه میزان به اصل وسعت به عنوان یکی از اصول سازماندهی محتوا توجه شده است.

21- دراین کتاب تا چه میزان به اصل توالی به عنوان یکی از معیار های سازماندهی محتوا توجه شده است

22- در این کتاب تا چه میزان به اصل انسجام و یکپارچگی به عنوان یکی از معیارهای سازماندهی محتوا توجه شده است

-23 محتوای کتاب تا چه حد بر محتوای متقن و منابع معتبر استوار است

24-. محتوای کتاب تا چه حد مستدل و منطقی می باشد

25- محتوای کتاب تا چه حد متناسب با نیازهای دانش اموز بیان شده است

26- محتوای کتاب را تا چه حد در حد فهم و درک دانش اموز می دانید

27 نحوه ی محتوای کتاب را تا چه حد کاربردی می دانید

تعاریف برخی از اصطلاحات پرسشنامه:

اصل وسعت: یعنی گستره ی موضوعات یک محتوا تا چه میزان توانسته است خود را به سایر محتواهای دوره نزدیک می کند.

اصل توالی: باید بین مطالب حاضر در محتوا جهت رسیدن به اهداف برنامه درسی نظم و تربیت منطقی برقرار باشد.

منظور از تفکر انتقادی ان است که فرد قادر به تجزیه و تحلیل و مقایسه موضوع مورد نظر باشد

منظور از سطح ارزشیابی ان است که فرد توانایی تجزیه و تحلیل و افرینندگی را در کنار یکدیگر داشته باشد

تبلیغات متنی