امروز پنجشنبه 10 خرداد 1403

پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده فرم کوتاه

0

تعداد صفحات: 2 صفحه

پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده فرم کوتاه

تعداد گویه ها: 16 گویه

روش نمره دهی و تفسیر دارد

پایایی و روایی دارد

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی