امروز جمعه 11 اسفند 1402

سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

0

تعداد صفحات: 50 صفحه

تاریخچه محصول

تاریخچه صنعت کارتن سازی

تاریخچه شرکت کارتن مشهد

مقدمه

چارت سازمانی

فصل اول: مشخصات شرکت کارتن مشهد

وضعیت ماکلیت شرکت

میزان تولید شرکت

منابع انسانی شرکت

حسابرسی

تبلیغات

صادرات

پیش بینی و بودجه بندی

استانداردهای کسب شده

مشتریان اصلی شرکت

فصل دوم: معرفی محصولات تولیدی

معرفی مواد اولیه

چگونگی طراحی

ماشین آلات

فصل سوم:اهداف شرکت

اهداف استراتژیک و بلند مدت به صورت مدون و مستند

اهداف استراتژیک و بلند مدت در سطح واحدهای شرکت

اهداف کلان

فصل چهارم: بررسی سیستم فروش

حسابداری فروش

واحد فروش

واحد طراحی

واحد کلیشه سازی

نمونه سازی

تنظیم قراردادها

فرم بازرگانی قرارداد

فرم قرار داد فروش

قسمت برنامه ریزی تولید

واحد تولید

انبار محصول

حسابداری فروش

برگشت از فروش و تخفیفات

تحقیقات نقدی فروش

اعتبارات مشتری

وصول مطالبات

محدودیت ها

خرید و دانلود | 45,000 تومان
تبلیغات متنی