امروز دوشنبه 01 مرداد 1403

پروژه مالی دانشگاه آزاد اسلامی

0

تعداد صفحات: 33 صفحه

مقدمه

تعاریف

آیین نامه استخدام هیات علمی تمام وقت در دانشگاه آزاد اسلامی

ماده 6 مزایای مخصوص

ماده 8 – میزان حقوق و مزایا

آیین نامه مرخصی های کارکنان اداری

آیین نامه فوق العاده روزانه (ماموریت)

مقررات مختلف

آیین نامه حضور و غیاب

بخش الف – اصول کلی

فوق العاده شغل

فوق العاده سرپرستی

آیین نامه صندوق پس اندار کارکانان دانشگاه آزاد اسلامی

حسابداری حقوق و دست مزد چگونه است

منابع و ماخذ

خرید و دانلود | 37,000 تومان
تبلیغات متنی