امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

پاورپوینت شبدر ایرانی

0

تعداد صفحات: 19 صفحه

دوره رشد

مشخصات گیاه شناسی

در ایران دارای 3 واریته به شرح زیر است

نقاط زیر کشت در ایران

نقاط زیر کشت در دنیا

تهیه بستر جهت کشت بذر

عملیات کشاورزی تهیه بذر

کود دهی به شبدر ایرانی

کشت مخلوط

استفاده بعنوان علوفه خشک

کود سبز

تولید بذر

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی