امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

نتایج و پیامدهای سیاسی انقلاب اسلامی ایران

0

تعداد صفحات: 33 صفحه

در مقدمه و بیان مساله این مقاله به موضوعات زیر پرداخت شده است:

پدیده انقلاب بدون در نظر گرفتن محدوده زمانی و مکانی، در اکثر نقاط جهان چه در گذشته و چه در دوران معاصر. مراحل و فرایند نسبتاً مشابهی را طی کرده است. به گونه ای که در این زمینه. نظریه مشهور برینتون در کتاب کالبد شکافی چهار انقلاب (فرانسه، روسیه، چین و امریکا) موید نظر فوق است. به عبارت دیگر، در اکثر انقلابات دیگر مراحلی وجود دارد که بطور متوالی رخ می نمایند. مراحلی که در دوران پیش از وقوع انقلاب آغاز می شود و در شرایط انقلابی به اوج می رسد و در دوران پس از وقوع انقلابات تداوم می یابند تا دوره ثبات پیش آید.

اما آنچه که نیاز به اعتنا و توجه روز افزون دارد. بعد دستاوردها و پیامدهای انقلابات است. این تاکید به این معنی نیست که بررسی سایر ابعاد و وجوه انقلابات از جمله علل و عوامل، اهداف و آرمانها، ایدئولوژی، رهبری و سازمان دهی، بسیج عمومی، تغییرات نظام ارزشی، سیاسی، سلسله مراتب اجتماعی - اقتصادی مهم نیستند، بلکه به منظور بررسی دقیق تر و پاسخگویی به نیاز تبیینی بر جنبه پیامد سیاسی انقلاب اسلامی تاکید می گردد تا شناختی عمیق تر فراهم آید.

برای دریافت کامل متن دانلود کنید.

فهرست مطالب:

طرح مسئله

ایران و معادلات سیاسی منطقه ای در روابط بین المللی

استقلال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

انقلاب اسلامی و جنبش ها

انقلاب اسلامی و کشورهای خلیج فارس

ایدئولوژی انقلاب اسلامی و سیاست خارجی

منابع

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی