امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)

0

تعداد صفحات: 12 صفحه

تعداد گویه ها: 90 سوال

پایایی و روایی دارد

روش نمره گذاری دارد

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی