امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پرسشنامه هوش هیجانی بارون- کوهن (EQ-i)

0

تعداد صفحات: 6 صفحه

این مقیاس دارای پنج جنبه (مهارت های درون فردی، مقابله با فشار، سازگاری و خلق کار) و پانزده خرده مقیاس است.

پاسخ های آزمون نیز در روی یک مقیاس 5 درجه ای در ردیف لیکرت (کاملا موافقم، موافقم، تا حدودی، مخالفم و کاملا مخالفم) تنظیم شده است.

تعداد گویه ها: 90 سوال

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی