امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز

0

تعداد صفحات: 2 صفحه

ارزیابی واقعی و دقیق مهارتهای هوش هیجانی به اراده شما برای پاسخ دهی دقیق و صادقانه وابسته است. برای این کار باید عمیقا فکر کنید که در وضعیت های مختلف چگونه رفتار می کنید.

(وضعیت های مختلف نه در وضعیت هایی که به خوبی از عهده آن ها بر می آیید).

تعداد گویه ها: 28 سوال

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی