امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی

0

تعداد صفحات: 5 صفحه

مؤلفه های پرسشنامه دارد

تعریف عملیاتی پرسشنامه دارد

مقیاس پرسشنامه دارد

تعداد گویه ها: 15 سوال

روش نمره گذاری دارد

روایی و پایایی دارد

منبع دارد

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی