امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پرسشنامه مقیاس رگه فراخلقی (TTMS) – فرم کوتاه

0

تعداد صفحات: 3 صفحه

تعداد گویه ها: 30 سوال

روش نمره گذاری دارد

پایایی و روایی دارد

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی