امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

گزارش کارآموزی راه

0

تعداد صفحات: 49 صفحه

مقدمه

فصل اول آشنایی کلی با مکان کار آموزی

خلاصه ای از تاریخچه وزارت راه وترابری

سازمان پیشنهادی جهت راهداری کشور

نمودار سازمانی راهداری شهرستان

اداره راهداری شهرستان درجه یک

اکیپ آسفالت

بنائی

تسطیح گریدر زنی

قنوها وپلها

ایمنی راهها

امور ماشین آلات

انواع محصولات تولیدی یا خدمات

شرح مختصری از فرآیند تولید یا خدمات

نگهداری ومراقبت از پلها

پل سازه ایست پیچیده وگران قیمت

سواره رو

پاکسازی وشستشو

ترکهای کف پل

تعمیرات وبهسازی سطوح پل بتنی

پوششهای آسفالتی

درزهای انبساط

زهکشی کف

اجزای فوقانی سازه

اجزای فوقانی بتنی

اجزای فوقانی فلزی

تکیه گاهها

اعضای تحتانی سازه ها

سایر اعضای تحتانی سازه

گذرگاههای سواره رو

درزهای انبساط روسازی

تسطیح گذرگاهها

بازرسی ابنیه فنی

بهمن

اقداماتی برای جلوگیری از آزاد شدن بهمن

اقداماتی برای جلوگیری از بسته شدن راه توسط بهمن

آزاد کردن مصنوعی بهمن تحت شرایط کنترل شده

کاربردهای روشهای حفاظتی

گالری بهمن گیر

توی تثبیت برف

توری با مقاومت متوسط

توری ایمنی برف

زهکشی های کناری

بوته کنی وعلف کنی

فصل دوم ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز

در این واحد (اداره کل راه وترابی)

لزوم مطالعات اولیه قبل از احداث پل

بررسی تغییر مکان پل در اثر تحریکات زلزله

بررسی وجود تقسیم بندی نواحی سه گانه در سازه ها پل

نسبت طول نشیمن در نواحی لرزه خیزی مختلف

فصل سوم آزمون آموخته ها ونتایج

نتایج

پی کنیها

آرماتور گذاری کف پی وبتن ریزی

دیوار چینی،ملات ودرزانبساط دیوار

خرید و دانلود - 45000 تومان
تبلیغات متنی