امروز شنبه 12 اسفند 1402

بررسی رابطه بین سبک زندگی و آرامش روانی

0

تعداد صفحات : 35 صفحه

چکیده

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف پژوهش

سوال ها و فرضیه های پژوهشی

فرضیه ها

تعریف نظری سبک زندگی

تعریف نظری آرامش روانی

عقده های حقارت و ریشه های آن

عقده برتری جویی

سبک زندگی

تکلیف کار

مثلث عشق آرجیاستنبرگ

عشق/ اریک فروم

همراهی

نگرشهای سبک زندگی

شکل گیری سبک زندگی

آرامش / فواید آرامش

آرامش عضلانی

راهبردهای جسمانی – ذهنی برای دستیابی به آرامش عضلانی

تنفس عمیق و آرامش

موسیقی درمانی و آرامش

آب و آرامش (آب درمانی)

رایحه درمانی و آرامش

خواص اصلی رنگها

پیشینه پژوهش

طرح کلی پژوهش

پژوهش توصیفی از نوع همبستگی

جامعه آماری

نمونه آماری

بحث و تفسیر

نتیجه گیری

منابع

خرید و دانلود | 37,000 تومان
تبلیغات متنی